تبلیغات
منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390.

فروش منابع کادانی به کارشناسی رشته آبیاری
سازمان سنجش اعلام کرد :
- زبان عمومی
2- ادبیات فارسی
3- معارف اسلامی
4-ریاضیات
5- هیدرولیك
6- آبیاری
7- زهکشی کاربردی
8- نقشه برداری و تسطیح
9- دفترچه های كنكور کاردانی به کارشناسی آبیاری

زبان عمومی:
جزوه زبان عمومی+کتاب

ادبیات فارسی:
جزوه ادبیات فارسی+کتاب

معارف اسلامی:
جزوه معارف اسلامی+کتاب

ریاضیات:
جزوه ریاضیات+کتاب

هیدرولیك مقدماتی:
جزوه هیدرولیك مقدماتی+کتاب

آبیاری:
جزوه آبیاری+کتاب

زهکشی کاربردی:
جزوه زهکشی کاربردی+کتاب

نقشه برداری و تسطیح:
جزوه نقشه برداری و تسطیح+کتاب

مجموعه سوالات كاردانی به کارشناسی آبیاری جواب تشریحی

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور


برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

جزوات و منابع کاردانی به کارشناسی رشته تولیدات دامی
سازمان سنجش اعلام کرد :
1- زبان عمومی
2- ادبیات فارسی
3- معارف اسلامی
4- شیمی
5- دامپروری ( گاوداری، گوسفنداری، مرغ داری )
6- تشریح و فیزیولوژی دام
7- میکروبیولوژی و بهداشت دام
8- خوراک و خوراک دان دام
9- مجموعه سوالات كنكور کاردانی به کارشناسی تولیدات دامی


زبان عمومی:
جزوه زبان عمومی+کتاب

ادبیات فارسی:
جزوه ادبیات فارسی+کتاب

معارف اسلامی:
جزوه معارف اسلامی+کتاب

شیمی:
جزوات شیمی و شیمی عمومی+کتاب

دامپروری ( گاوداری، گوسفنداری ، مرغ داری ):
جزوات +کتب گاوداری و گوسفنداری و مرغ داری

تشریح و فیزیولوژی دام:
جزوه تشریح و فیزیولوژی دام+کتاب

میکروبیولوژی و بهداشت دام:
جزوه میکروبیولوژی و بهداشت دام+کتاب

مجموعه سوالات كاردانی به کارشناسی تولیدات دامی با جواب تشریحی

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی
فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی

فروش منابع کاردانی به کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی
جزوه ریاضیات
جزوه رسم فنی
جزوه ماشین های کشاورزی
جزوه ساختمان و روش کار موتور
جزوه شناخت و کاربرد تراکتور
+مجموعه سوالات آزمون

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی
فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی

فروش منابع کاردانی به کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
جزوه ریاضیات
جزوه فیزیک
جزوه شیمی مواد غذایی
جزوه میکروبیولوژی
جزوه اصول نگهداری مواد غذایی
جزوه تکنولوژی مواد غذایی
+مجموعه سوالات آزمون

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی
فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی کشاورزی(باغبانی)
جزوات مهندسی کشاورزی(باغبانی)
جزوه زبان تخصصی:
جزوه زبان تخصصی و جزوه زبان عمومی+کتاب

جزوه میوه کاری:
جزوه میوه کاری+کتاب

جزوه خاکشناسی و گیاه شناسی:
جزوه خاکشناسی+کتاب
جزوه گیاهشناسی سیستماتیک
جزوه گیاهشناسی(تشریح و فیزیولوژی)

جزوه ازدیاد نباتات:
جزوه ازدیاد+کتاب

جزوه فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت:
جزوه فیزیولوژی گیاهی
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت

جزوه سبزیکاری و گل کاری:
جزوه سبزیکاری+کتاب
جزوه گلکاری+کتاب

+مجموعه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی باغبانی

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی
فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی
جزوه گیاهشناسی عمومی.شیمی.زراعت.باغبانی.آب یاری.و خاکشاسی.گیاه پزشکی.ماشین های کشاورزی

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی
جزوه ریاضیات.رسم فنی.ماشین های کشاورزی.ساختمان و روش کار موتور.شناخت و کاربرد تراکتور

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی کشاورزی(باغبانی)
جزوه زبان تخصصی.میوه کاری.خاکشناسی و گیاه شناسی.ازدیاد نباتات.فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت.سبزیکاری و گل کاری

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
جزوه ریاضیات.۳ .فیزیک.شیمی مواد غذایی.۲.میکروبیولوژی.۲.اصول نگهداری مواد غذایی.تکنولوژی مواد غذایی.۲.

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826   کرمی و کاردان

   


نظرات()   

منابع کاردانی به کارشناسی تولیدات گیاهی،جزوات کاردانی به کارشناسی تولیدات گیاهی،جزوات کارشناسی تولیدات گیاهی90
مهندسی تولیدات گیاهی ( کاردانی به کارشناسی )
دروس تخصصی مهــندسی تـولـیدات گــیاهـی

فروش منابع و جزوات مجــموعه ســوالات مهــندسی تـولـیدات گــیاهـی
گیاهشناسی عمومی:
جزوه های گیاهشناسی عمومی+کتاب

شیمی:
جزوه های شیمی+کتاب

زراعت:
جزوه های زراعت+کتاب

آبیاری و خاکشناسی:
جزوه های آبیاری و خاکشناسی+کتاب

گیاهپزشکی:
جزوه های گیاهپزشکی+کتاب

ماشینهای کشاورزی:
جزوه های ماشینهای کشاورزی+کتاب

مجموعه سوالات کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد با پاسخ های تشریحی کنکور کاردانی به کارشناسی

 

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

ثبت نام آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به کارشناسی ناپیوسته سال 90 از امروز سه ‌شنبه 3 اسفند ماه آغاز می شود و تا روز دوشنبه 9 اسفند ادامه دارد.

ثبت نام آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به کارشناسی ناپیوسته سال 90 از امروز سه ‌شنبه 3 اسفند ماه آغاز می شود و تا روز دوشنبه 9 اسفند ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام به صورت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان این آزمون می توانند برای اطلاع از شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  مراجعه کنند.

شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ داوطلبان‌
داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ که برای این آزمون اعلام شده، باشند‌ و از نظر مقررات‌ خدمت وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.

داوطلبان واجد شرایط بدون توجه به محدودیت سنی می‌توانند در این آزمون ثبت‎نام و شرکت کنند اما دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی و بالاتر مجاز به ثبت‌نام و شرکت در این آزمون نیستند. همچنین دارندگان مدرک تحصیلی با ارزش بالاتر از کاردانی (فوق دیپلم) حق شرکت در این آزمون را ندارند.

داوطلبان شرکت کننده اتباع غیر ایرانی، باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، باید دارای شرایطی از جمله داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر ‌باشند.

اعلام دوره های مختلف برای شرکت داوطلبان
داوطلبان رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، الکترونیکی (مجازی) و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی گروه‎های آموزشی مختلف و همچنین فرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی متقاضی ادامه تحصیل از دوره کاردانی به کارشناسی می توانند در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 90 شرکت کنند.

پس از انجام آزمون، نمره کل داوطلبان براساس ضوابط درج شده، محاسبه و با توجه به اولویت نمرات در رشته‌های انتخابی، گزینش به یکی از روشهای متمرکزو غیرمتمرکز انجام می شود. نتایج نهایی آزمون در سوم شهریور ماه سال 1390همزمان با اعلام نتایج نهایی رشته‌های متمرکزعادی اعلام خواهد شد.

تغییر رشته پس از ثبت‌نام در آزمون امکان‌پذیر نیست و چنانچه فردی با اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام یا تحصیل، قبولی وی لغو می‌ شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارتهای ناشی از آن خواهد بود.

هزینه ثبت نام و زمان اصلاح اطلاعات
داوطلبان در روزهای 17 تا 19 اسفند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

هزینه ثبت‌نام در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 90 به صورت اینترنتی قابل پرداخت است و داوطلب می تواند مبلغ 111 هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام را از طریق بانک شتاب پرداخت کند همچنین داوطلبان می توانند با مراجعه به دفاتر پستی، دفترچه راهنمای ثبت نام و کارت اعتباری را دریافت کنند.

تاریخ توزیع کارت و برگزاری آزمون
کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه سوم مرداد ماه سال 90 بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی
www.sanjesh.org  قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند نسبت به پرینت آن اقدام کنند. آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 90 نیز بر اساس برنامه زمانی روز پنج شنبه 6 مرداد ماه سال 90 برگزار می شود.

09156854826   کرمی و کاردان

   


نظرات()   

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شماره یك)آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1390    1389/12/01 -

 سازمان سنجش آموزش كشور، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شماره یك)آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1390 موارد ذیل را به اطلاع متقاضیان ثبت نام در كدرشته امتحانی 513 (تربیت معلم قرآن كریم) از گروه آموزشی علوم انسانی و كدرشته امتحانی 207 (صنایع چوب و كاغذ) از گروه فنی و مهندسی می رساند:
1- مفاد ردیف 6 از شرایط و ضوابط دانشكده معارف قرآنی اصفهان (غیردولتی- غیر انتفاعی) مندرج در صفحه 13 دفترچه راهنمای ثبت نام مذكور برای داوطلبان كدرشته امتحانی 513 (تربیت معلم قرآن كریم) ، بدین شرح تغییر یافته است: « پذیرش دانشجو در دانشكده معارف قرآنی اصفهان (غیر دولتی- غیر انتفاعی) براساس آخرین تجربیات و دستاوردهای علمی دانشگاهی و حوزوی و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از بین كلیه فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی كاردانی و براساس آزمون علمی و مصاحبه انجام می یابد. ضمناً طول دوره تحصیل برای داوطلبانی كه مدرك كاردانی آنها تربیت معلم قرآن نباشد، شش نیمسال تحصیلی می باشد.»
2- جنس پذیرش برای كدرشته امتحانی 207 (صنایع چوب و كاغذ) از بین داوطلبان بصورت زن و مرد خواهد بود.

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

منابع آزمون كاردانی به كارشناسی معماری

1-آشناِ‍یی با معماری اسلامی ایران استاد محمد کرِیم پیرنِ‍یا
2- سبک شناسی معماری ایران استاد محمد کرِیم پیرنِ‍یا
3- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب وحید قبادِ‍یان
4- مصالح شناسی سیاوش کباری
5- مصالح شناسی سام فروتن
6- معماری ایران (دوره اسلامی) محمد یوسف ک‍یانی
7- جزِ‍ی‍یات معماری ساختمانهای اجری نشرِ‍یه 92 سازمان برنامه وبودجه
8- فرهنگ مصورهنرهای تجسمی پرویز مرزبان وحبِ‍یب معروف
9- مبانی هنرهای تجسمی غلام حسِ‍ین نامی
10- عناصر رنگ ایتن ایتن
11- معماری فرم فضا نظم فرانسِ‍یس د.ک.چینگ
12- تارِ‍یخ وهنر معماری اِ‍یران دوره اسلامی محمدیوسف کیانی
13- معماری 1و2 انتشارات دیبا گران
14- رِیاضی انتشارات دیبا گران
15- اجزا ساختمان و ساختمان سیاوش کباری
16- مبانی هنرهای تجسمی هنرستان
17- تاسِ‍یسات هنرستان
18- آشناِ‍یی با بناهای تارِیخی هنرستان
19- آشنایی با معماری جهان محمدابراه‍یم زارعی
20- هندسه سال دوم دبِ‍یرستان
21- تاسیسات طباطبایی
22- ادبیات پنج استاد
23- راهنمای ادبِ‍یات پنج استاد محمد باقر کلیشمی
24- نگارش زبان فارسی انتشارات سمت
25- معارف اسلامی 1 انتشارات سمت
26- معارف اسلامی 1 اتشارات نهاد رهبری
27- عناصروجزِی‍یات ساختمان 1و2 هنرستان

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

برای دانلود دفترچه شماره 2 (راهنمای انتخاب رشته) کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1389 روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

برای ثبت انتخاب رشته خود از ساعت 16 یکشنبه 7 شهریور به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

برای دانلود دفترچه شماره 1 (دفترچه ثبت نام) آزمون کارشناسی ناپیوسته 89 اینجا کلیک کنید.

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390.

بهترین و برترین جزوات کادانی به کارشناسی کلیه رشته ها از اساتید مهم و تاثیر گذار هر رشته