تبلیغات
منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390. - منابع آزمون كاردانی به كارشناسی معماری:

منابع آزمون كاردانی به كارشناسی معماری

1-آشناِ‍یی با معماری اسلامی ایران استاد محمد کرِیم پیرنِ‍یا
2- سبک شناسی معماری ایران استاد محمد کرِیم پیرنِ‍یا
3- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب وحید قبادِ‍یان
4- مصالح شناسی سیاوش کباری
5- مصالح شناسی سام فروتن
6- معماری ایران (دوره اسلامی) محمد یوسف ک‍یانی
7- جزِ‍ی‍یات معماری ساختمانهای اجری نشرِ‍یه 92 سازمان برنامه وبودجه
8- فرهنگ مصورهنرهای تجسمی پرویز مرزبان وحبِ‍یب معروف
9- مبانی هنرهای تجسمی غلام حسِ‍ین نامی
10- عناصر رنگ ایتن ایتن
11- معماری فرم فضا نظم فرانسِ‍یس د.ک.چینگ
12- تارِ‍یخ وهنر معماری اِ‍یران دوره اسلامی محمدیوسف کیانی
13- معماری 1و2 انتشارات دیبا گران
14- رِیاضی انتشارات دیبا گران
15- اجزا ساختمان و ساختمان سیاوش کباری
16- مبانی هنرهای تجسمی هنرستان
17- تاسِ‍یسات هنرستان
18- آشناِ‍یی با بناهای تارِیخی هنرستان
19- آشنایی با معماری جهان محمدابراه‍یم زارعی
20- هندسه سال دوم دبِ‍یرستان
21- تاسیسات طباطبایی
22- ادبیات پنج استاد
23- راهنمای ادبِ‍یات پنج استاد محمد باقر کلیشمی
24- نگارش زبان فارسی انتشارات سمت
25- معارف اسلامی 1 انتشارات سمت
26- معارف اسلامی 1 اتشارات نهاد رهبری
27- عناصروجزِی‍یات ساختمان 1و2 هنرستان

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390.

بهترین و برترین جزوات کادانی به کارشناسی کلیه رشته ها از اساتید مهم و تاثیر گذار هر رشته