تبلیغات
منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390. - فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی کشاورزی(باغبانی)90،کاردانی به کارشناسی باغبانی90:

فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی
فروش منابع رشته های کشاورزی کاردانی به کارشناسی

فروش جزوات کاردانی به کارشناسی مهندسی کشاورزی(باغبانی)
جزوات مهندسی کشاورزی(باغبانی)
جزوه زبان تخصصی:
جزوه زبان تخصصی و جزوه زبان عمومی+کتاب

جزوه میوه کاری:
جزوه میوه کاری+کتاب

جزوه خاکشناسی و گیاه شناسی:
جزوه خاکشناسی+کتاب
جزوه گیاهشناسی سیستماتیک
جزوه گیاهشناسی(تشریح و فیزیولوژی)

جزوه ازدیاد نباتات:
جزوه ازدیاد+کتاب

جزوه فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت:
جزوه فیزیولوژی گیاهی
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت

جزوه سبزیکاری و گل کاری:
جزوه سبزیکاری+کتاب
جزوه گلکاری+کتاب

+مجموعه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی باغبانی

برای هر ضریب یک تا 4جزوه در نظر گرفته شده است شامل جزوه های اساتید مهم و تاثیر گذار این رشته از داتشگاههای مهم و معتبر از کل کشور

برای دریافت قیمت و توضیحات بیشتر تماس بگیرید:
09156854826 کرمی و کاردان          karbekar [at] live.com

   


نظرات()   

منابع آزمون کاردانی به کارشناسی،جزوات کاردانی به کارشناسی کلیه رشته ها،سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی،کادانی به کارشناس تولیدات گیاهی1390.

بهترین و برترین جزوات کادانی به کارشناسی کلیه رشته ها از اساتید مهم و تاثیر گذار هر رشته